Styly zahrad a okrasné rostliny

Růžově kvetoucí popínavé růže na obloukové opoře - styl romantické zahrady
Oblouk porostlý popínavými růžemi, foto med

Od okamžiku, kdy byli Eva a Adam vyhnáni ze zahrady v Edenu, touží člověk vytvořit si nový ráj na zemi. Proto zakládá zahradu, aby z ní vydobyl, o co kdysi dávno přišel: prostor, kde vládne mír a klid, kde může snít a meditovat, vůni a barevnou krásu květin, šťávu zralého a lahodného ovoce… Styly zahrad i výběr rostlin jsou na nás…

Japonský styl, foto med

Dějiny zahrad se datují od okamžiku, kdy člověk přestal kočovat, usadil se na jednom místě a začal pěstovat rostliny pro obživu. Jako ochranu před vetřelci a divou zvěří si vybudoval plot. Slovo zahrada původně znamená „ohrazený pozemek“, a tento ohrazený pozemek si začali naši předkové utvářet podle svých představ stejně, jako to děláme i my.

Než začneme plánovat

Květinová zahrada, foto med

Při plánování osázení zahrady bychom měli brát ohledy i na sousední zahrady. Musíme počítat s růstem dřevin, které mohou v budoucnu výrazně stínit. Respektovat musíme i zákony – na rozích ulic a křižovatkách není přípustní vysoké osázení, protože to vyžaduje bezpečnost dopravy. V obci zase nesmějí stromy překážet kabelům a různému vedení. S ohledem na šíření nemocí se nesmí v některých oblastech vysazovat určité druhy rostlin.

Vývoj zahrad

Formální styl zahrady, foto med

Požadavky kladené na zahrady se postupem času měnily. Zprvu ryze užitková funkce postupně odrážela politické a náboženské ideje a transformovala se do zahrady okrasné. Zakládáním zahrad se zabývali Řekové, Římané, Babyloňané a další národy starověku. Ve středověku pak vznikaly zahrady zejména kolem klášterů a měly zvláštní tvar: ohrazené zahrady s četnými živými ploty, ve tvaru čtverce a se symetrickým vnitřním uspořádáním při všech čtyřech stranách. Tuto symetrii nalezneme ještě u zahrad renesančních. Část užitkových rostlin je již nahrazena rostlinami okrasnými, velký výběr jich však tehdy nebyl.

Renesance, rokoko, baroko

Rododendrony, foto med

Renesanční zahrada se umisťovala volně k budově a sestávala z čtverců, mezi nimiž vedly stejně široké cesty. Jakýkoliv vztah k budově chyběl. Ten se objevil až v baroku. Zahrada i dům tehdy tvořily nádhernou jednotu. Rozšířená hlavní osa zahrady vedla ke středu také symetrické budovy. Sektory byly pravoúhlé a symetrické ke dvěma stranám. V období rokoka převládala ozdobnost a snaha překonat vše minulé. Zahrada v závislosti na velikosti budovy vytváří tři až pět os, sektory se člení podobně jako v baroku s tím, že se připouští mírná asymetrie.

Převratné období

Oranžérie u Hradu, foto med

Mezníkem v zahradním umění se stala Velká francouzská revoluce, kdy ze zahrad zmizela strnulost a naopak všechno muselo vypadat přirozeně. Zašlo to tak daleko, že styly zahrad obnášely i zřizování dýmajících sopek, umělých jeskyní a zřícenin, sázely se mrtvé stromy a dokonce se napodobovaly i krtince. V té době se ale hlavně začaly dovážet nové rostliny, za které se platily horentní sumy. Začaly se stavět oranžérie, z nichž se později vyvinuly skleněné paláce.

Přírodní typy zahrad

Přírodní zahrada, foto med

Krajinářský styl v Anglii vznikl v téměř stejné době. Zahrada se stala zmenšeninou přírodní krajiny. Volně vedené cesty, pahorky, průhledy i vodní plochy se zřizovaly ve vztahu k okolní krajině. Například před koncem plochy rybníka byl vystaven ostrůvek s lesíkem, jenž budil dojem, že vodní hladina stále pokračuje. Těmto zahradám však chyběla uzavřenost a intimita. Založení zahrady bylo stále ještě předurčováno jenom bohatým. To se změnilo až v polovině předminulého století, kdy si vlastnictví zahrady mohlo dovolit více lidí – vznikaly zahrady při vilách. Vznikl styl zvaný cottage – malé, symetrické zahrady ohrazené živým plotem, kde se hojně uplatňovala barevnost květů trvalek. Inspirací k nim byly starší selské zahrady. U venkovských domů bývaly různé malé zahrádky se zajímavými průhledy v živých plotech ve směru k uzavřeným partiím – zahradním pokojům. Časem nastalo určité zjemnění – zakládaly se záhony v jednom tónu.

Zahrady v současnosti

Skalka, foto med

V současné době je v oblasti zakládání zahrad velká rozmanitost. Dává se přednost zahradám, které nevyžadují přílišnou údržbu a péči. Správnou linií je opět symetrie a stříhané rostliny nechybí téměř v žádné zahrádce. Vracejí se japonské a čínské vlivy, štěrková zahrada, ale módní je i užití přenosných nádob – věder, konví, sudů, bedýnek apod. Zřizují se pergoly, altány a celé letní kuchyně, budují se nejrůznější vodní nádrže. Styly zahrad se částečně také navrací k baroknímu nebo renesančnímu stylu. Tvoříme formální zahrady s živými ploty a dekorativně stříhanými keři, skalky, anebo vytváříme ekologické zahrady s loukou plnou květin místo přísně střiženého trávníku. Opravdu je z čeho vybírat – zahradní kultura je na vzestupu a zasáhla mimořádně velké množství lidí.